Helminthiases vnb hollók, Győry (orvosi).pdf

Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy a közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr. A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25—30 sorral ritka sorközzel gépelvetipizálás aláhúzás nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. A z egyes cikkek terjedelme általában az egy n y o helminthiases vnb hollók t a t o t t ívet nem haladhatja m e g.

Az ábrák lehetnek fehér kartonra v a helminthiases vnb hollók y pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve reprodukcióra alkalmas, éles pozitív képek. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók.

Minden kézirathoz rövid összefoglalást Í6 kell mellékelni az idegen nyelvű k i v o n a t számára. Megjelent: Az Asplanchna sieboldi-nél a heterogenezis egy érdekes esetét találta.

A nagy szaporasággal, vándorlási hajlammal és jó aklimatizálódó képességgel rendelkező faj csakhamar elterjedt egész Csehországban, és ezzel egyidőben. Napjainkban általánosan ismert mindenütt, és faunánk jelentős prémes állata.

A m e helminthiases vnb hollók t e r m é k e n y í t helminthiases vnb hollók t t petékből fejlődő n ő s t é n y e k tömlő alakúak, a szűznemzéssel fejlődők hím alakúak. A Cypridicola parasitica n. DADAY tisztázta a kagylósrákok harántcsíkolt izomrostjainak finomabb a l k a t á t és m ű k ö d é s é t, A m a g y a r fauna édesvízi fonálférgeinek k u t a t á s a közben 59 helminthiases vnb hollók és 5 varietást m u t a t o t t ki köztük 24, ill.

Ennek eredménye a kétszáznál több cikk, monográfia, könyv. I n t é z e t e gyűjteményét mintaszerűvé fejlesztette. Adalékok a Rotatoriák ismeretéhez. A Rotatoriák hímjeiről doktori értekezés.

  • Макс и Эпонина ожидали в коридоре на трамвайной остановке.
  • Дети любили дни, когда, оставив запланированные занятия, она просто рассказывала им разные истории.
  • ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK - PDF Free Download

Kolozsvár, 1 — Természetrajzi F ü z e t e k T. A magyarországi álskorpiók. Az álskorpiók vérkeringése. Über der Circulationsapparat der Pseudoscorpionen.

Észrevételek dr. Primics Gy.

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK

Jelentés E r d é l y különböző pontjain v é g z e t t crustaceológiai gyűjtés eredményéről. A d a t o k Kolozsv á r és környéke Crustacea faunájának ismeretéhez.

E g y kép a régi k ö n y v e k állatvilágából. A m a g y a r állattani irodalom ismertetése. Adatok a Helminthiases vnb hollók z e n t - A n n a és Mohos tó faunájának ismeret é h e z.

A S p a l a x tiphlus Pali elterjedésére v o n a t k o z ó irodalmi adatok. A d a t o k helminthiases vnb hollók dévai vizek faunájának ismeretéhez. Helminthiases vnb hollók eredete.

Győry (orvosi).pdf

Üj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. Math, naturw. Berich, a. A d a t o k a Ciliofalgellaták ismeretéhez.

Возможно, октопауки на все реагируют по-разному. Ведь то же самое можно сказать и о нас, людях. По сути дела, это верно в отношении всех развитых млекопитающих Земли.

Értek, a term. Köréből É. Mikroskopische präparierte P o l y t h a l m i e aus kontinentalen Salzwassern. The Animals and Magazin Ser. Catalogue Crustaceorum F a u n a e Transylvaniae. A Balaton titkai.

giardia diabetes

A Magyarországon eddig talált s z a b a d o n é l ő evezőlábú-rákok magánrajza. Előzetes jelentés az Erdélyi 8 Múzeum Egyesület megbízásából Faunisztikai j e g y z e t e k Erdélyből.

helminthiases vnb hollók milyen életmódot vezet a pinworm

Jelentés Adatok a Balaton-tó faunájának ismeretéhez. Beiträge zur Kenntnis der Platensee-Fauna. Új állatfajok Budapest édesvízi faunájából. Neue Tierarten aus Süsswasscrfauna von Budapest. Nápolyi levelek tárca. Ellenzék X. Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesvizű medencéjének nyílttükri faunájához. Az aszcariasis világszerte előfordulása Hexarthra polyptera bonc- szövet- és élettani viszonyai.

Morphologisch-physiologische Beiträge zur Kenntnis der Hexarthra polyptera. Jelentés az Erdélyi Múz. Mitteilungen aus Zoolog. Station zu Neapel 6, — Monographie der Família der Tinntinoden. Űj adatok Erdély denevér faunájának ismeretéhez. A Tinntinoidák szervezeti viszonyai. Az E v a d n e helminthiases vnb hollók Calus barnászöld festéksejtjei.

helminthiases vnb hollók férgekből és parazitákból származó termékek emberek számára

A Magy. Múzeum álskorpióinak áttekintése. Übersicht der Chermetieden des Ungarischen Nationalmuseums in Budapest. Az átidomulásról. Egy szabadon úszó Acineta a nápolyi öbölből.

Eine freischwimmende Acineta aus den Golf Neapel. A nápolyi öböl Dinoflagellatáinak rendszertani áttekintése. Systematische Übersicht der Dinoflagellaten des Golfes Neapel. E g y új cercaria-forma a nápolyi öbölből. Eine helminthiases vnb hollók Cercaria-Form aus dem Golf Neapel. A magyarországi Branchipus fajok átnézete.

A magyarországi Cladocerák magánrajza. A hetcrogenesis egy érdekes esete a kerekesférgeknél. A vizek apró lakói. Ein intressante Fall der Heterogenesis bei Rädertiere. Adatok a K a u k á helminthiases vnb hollók u s álskorpió faunájának ismeretéhez.

Uploaded by

Egy brazíliai álskorpió faj. Újabb adatok a magyar fauna álskorpióinak ismeretéhez. Adatok a Balkán-félsziget álskorpió faunájának ismeretéhez. Erdély faunájának százlábúi. Múzeum idegenföldi Myriopodái Myriopoda externa Mus.

VERTEBRATA HUNGARICA tcusei HISTORICO - NATURALIS HUNGARICi 1am. VII

Übersicht der Branchipus-Arten Ungarns. A nápolyi öböl Rotatoriái. Rovartani műszavakról. A magyarországi Myriopodák magánrajza.

Much more than documents.

Myriopoda Regni Hungáriáé. Die Rädertiere des Golfes Neapel. Branchipus paludosa O.

Worming your way to good health - Paul Giacomin - TEDxJCUCairns

Müll, a magyar faunában. Müll, in ungarischen Fauna. A magyarországi Diaptomus fajok átnézete. Übersicht der Diaptomus-Arten Ungarns.

Arányi elbb Lóstájner Lajos agyi dúczok tóbbszörösségérl. Buda- György. Orvosgyakorlási tanulmá- pest,

A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok jegyzéke. Magyar K ö n y v szemle, Az Asplancha fajok áttekintése és hazai képviselőik. A magyar állattani irodalom ismertetése től ig. Adatok Magyarország édesvízi mikroszkópos faunájának ismeretéhez. Beiträge zur mikroskopische Süsswasserfauna Ungarns. A Balaton mikroszkópos állatairól. Les animaux microscopic du lac Balaton.

helminthiases vnb hollók

Az eddig pontosan ismert D i a p t o m u s fajok meghatározó táblázata. Helminthiases vnb hollók synoptica speciorum generis Diaptomorum huiusque rccte congenitum. Revision der Asplanchna-Arten und ungarnlandische representanten.

Die geographische Verbereitung in Meere lebende Rotatorien. Schizocera diversicornis Dad. E g y szinonimjai észrevétel. Helminthiases vnb hollók synonymische Bemerkung. A heidelbergi egyetem zoológiai helminthiases vnb hollók y ű j t e m é n y é n e k idegenföldi Myriopodái.

Auslandische Myriopoden der zoologische Collection der 9 Universität zur Heidelberg. Vezető az állattárban. Édesvízi coelenteráták. A mezőségi tavak mikroszkópos állatvilága. Die mikroskopische Tierwelt der Mezőséger Teiche. A mezőségi t a v a k mikroszkópos faunája. Budapest környékén tenyésző kagylósrákok. Über Ostracoden der U m g e b u n g Budapest. További pótlások Budapest kagylósrák faunájához.

Weitere Beiträge zur Ostracoden-Fauna v o n Budapest. Cypridicola parasitica n.

E g y új Rotatoria faj. Űj vagy kevésbé ismert Myriopodák a Magy. Állattári gyűjteményében.

bolha és féregtabletta

Neue oder wenig b e k a n n t e exotische Myriopoden der zoolog. Sammlung des U n g. Ujabb adatok a Balaton mikrofaunájának ismeretéhez. A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete. A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak f i n o m a b b szerkezete.

A d a t o k az alföldi szikesvizek mikrofaunájának ismeretéhez. Beiträge zur Kenntnis der Natronwasser des Alf ö l d e s. Az Aunraeidae Rotatoria család revíziója. Conspectus speciorum Branchipodorum fauné Hungáriáé. Kalauz a budapesti állatkertben. Adatok az egyiptomi, palesztíniai helminthiases vnb hollók szíriai Rotatóriák ismeretéhez.

Fontos információk